مژده ای دل ...

دانه ی فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه / هر دو جان سوزند اما این کجا و آن کجا

خرداد 94
7 پست
استاد
1 پست
معتاد
1 پست
کودکی
1 پست
چُرت
1 پست
شمع
1 پست
دود
1 پست
خلخال
1 پست
گلرخان
1 پست
طریقت_نو
1 پست
لنگ_مرغ
1 پست
رفت_از_کف
1 پست
صف_نان
1 پست
پادشاه
1 پست
یارانه
1 پست
دعای_خیر
1 پست
قباله
1 پست
بچه
1 پست
جغد
1 پست
چون_جغد
1 پست
تک_نشینی
1 پست
میمون
1 پست
شعر_طنز
1 پست
گورخر
1 پست
راه_راه
1 پست
اندازه
1 پست
خیاط_ازل
1 پست
معشوق
2 پست
پیاده_رو
1 پست
رهگذران
1 پست
خنداندن
1 پست
زکات_طنز
1 پست
غلط_کردن
1 پست
پسته
1 پست
هول_و_ولا
1 پست
حقه_باز
1 پست
تعهد
1 پست
آدم_و_حوا
1 پست
زیرو_بم
1 پست
لیلی
1 پست
مضمون
1 پست
ابیات
1 پست
دل_و_روده
1 پست
امر_و_نهی
1 پست
لایحه
1 پست
خال_سیه
1 پست